(၆၄)ႀကိမ္ေျမာက္ Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ခံ က်င္းပႏိုင္ေရးအႀကိဳ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုပ္

(၆၄)ႀကိမ္ေျမာက္ Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္  Miss Universe Organization မွ Miss Universe Myanmar Organization ၏ National Director ေဒၚစိုးယုေ၀မွတဆင့္ ကမ္းလွမ္းထားမႈအေပၚ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီဥကၠဌ သူရဦးေအးျမင့္မွ (၁၉.၂.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ႐ံုးခန္း၌ အႀကိဳေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေသာင္းထုိက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒၚအယ္လ္ခြန္းရီ၊  အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႀကိဳင္ ၊ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္  ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္(ခ)ခင္ေမာင္ရည္ ၊ ေဒၚစိုးယုေ၀ (National Director -Miss Universe Myanmar Organization) ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပပါက လိုအပ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမည့္သူမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ကုန္က်မည့္အသံုးစရိတ္မ်ားအား ပံ့ပိုးမည့္ Sponsor မ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား စုစည္းၿပီး ျပန္လည္တင္ျပရန္၊ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား ေလ့လာတင္ျပရန္ႏွင့္ အဆိုပါ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲလက္ခံက်င္းပႏိုင္ေရးအား ဆက္လက္တင္ျပသြားရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ Miss Universe Myanmar Organization အား ေခၚယူေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ Miss Universe Myanmar Organization ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၀)ရက္ေန႔ရက္စြဲပါ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ တင္ျပစာအရ ေခၚယူေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ပါသည္။  အဆုိပါတင္ျပစာတြင္ Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲအား အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအျဖစ္

  • Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲ အႀကိဳလွဳပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲအား တုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ ျပသေနခ်ိန္တြင္ မိမိႏိုင္ငံအေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားသည့္ Video Clip ကို (၇) မိနစ္မွ (၈) မိနစ္စာ တစ္ကမၻာလံုးသို႔ ျပသခြင့္ရရွိျခင္း၊
  • ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း၊
  • ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ျဖဟ္ေပၚရရွိေစႏိုင္ျခင္း၊
  • ကမ ၻာသို႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပလိုေသာ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းသတင္းပံုရိပ္မ်ား ျပသႏိုင္ျခင္း၊
  • မိမိႏိုင္ငံအား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အခ်ိန္တိုအတြင္း စိတ္၀င္စားမႈအရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားေစႏိုင္ျခင္း၊
  • မိမိႏိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ သာယာ၀ေျပာမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ သဘာ၀အလွအပမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း၊
  • ျပည္သူလူထုမ်ား စိတ္အားထက္သန္စြာ အားေပးၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊
  •  ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အမ်ားျပည္သူမွ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေလ့လာႏိုင္ျခင္း၊
  • ကမၻာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရရွိေစႏိုင္ျခင္း၊
  • ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈစြမ္းရည္ တုိးတက္ေစျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ား

ရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

Miss Universe ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပႏုိင္ေရးမွာ Miss Universe Myanmar Organization တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအင္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ားစြာအခက္အခဲရွိသည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရးအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သိရွိေစရန္ သတင္းပို႔တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။