MUM 2014 - Shar Htut Eaindra

Miss Universe Myanmar 2014 : Shar Htut Eaindra

Photo: Shane (Photography)
Location: Chan Myae Thar Furniture Showroom