2018 မယ္စၾကာဝဠာ ျမန္မာအလွမယ္ေလးမ်ား၏ Talent Show (ဘားအံၿမိဳ႕)

10.8.2017 ရက္ေန႔ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မယ္စၾကာဝဠာ အလွမယ္ေလးမ်ား၏ Talent Show တြင္ မယ္စၾကာဝဠာ အလွမယ္ေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပသၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားၾကပါသည္။