ေရႊဂံုတိုင္ ကေလးျပဳစုေရးေဂဟာ

ေရႊဂံုတိုင္ ကေလးျပဳစုေရးေဂဟာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ေႏြးေထြးစြာ လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ပံုရိပ္မ်ား