အမိန္႔ေၾကျငာစာ - Meikhtila City Director

Miss Universe Myanmar Organization မွ Miss Universe Myanmar 2018 ၿပိဳင္ပြဲသို႔ မိတၳီလာၿမိဳ႕ ကိုယ္စားျပဳ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ Miss Unvierse Meikhtila 2017 အလွမယ္ ေရြးခ်ယ္နိုင္ေရးအတြက္ ကိုျပည့္စံုအား မိတၳီလာၿမိဳ႕ ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ City Director အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။....