လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း (ျမဝတီၿမိဳ႕)

ျမဝတီၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းေရွ႕တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးေရး၊ H1N1 ကာကြယ္ေရး၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတို႔အတြက္ ေဒသခံ တာဝန္ရိွအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ပညာေပးျဖန္႔ေဝေရးအစီအစဥ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။