လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း (ဘားအံၿမိဳ႕)

August 7, 2017 ေန႔တြင္ MUM 2018 ဆန္ခါတင္ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။