ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မဲေတာ္ေဆးခန္းတြင္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခငး္

မယ္စၾကာဝဠာျမန္မာ အလွမယ္ေလးမ်ား၏ ကရင္ျပည္နယ္လူမႈေရးခရီးစဥ္တြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မဲေတာ္ေဆးခန္းတြင္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။