စိမ္းလန္းေသာပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးၾကပါစို႔

Miss Universe Myanmar Organization မွ အလွမယ္ေလးမ်ားသည္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ေလွေတာ္ခံုေက်းရြာရိွ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

View More » Click Here