က်န္႔ေခ်ာင္းေက်းရြာ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းမွ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

MUM 2018 အလွမယ္ေလးမ်ားသည္ က်န္႔ေခ်ာင္းေက်းရြာ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းမွ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။